laderafbeelding
LADEN...
Een Europees bureau voor technische, creatieve en marketingdiensten, gevestigd in Straatsburg, dat innovatieve multimediaoplossingen biedt over het volledige digitale spectrum. Onze diensten omvatten softwareproductie, app-build, responsive website-ontwerp, hosting, 3D-productie, zoekmachineoptimalisatie, audio-, video- en printontwerp. Ons netwerk van consultants is in staat om uw bedrijf op tijd en binnen het budget naar een hoger niveau te tillen in uw digitale campagne.

Contacten

4 Rue Sabine, 67000 Straatsburg, Frankrijk

+33 (0)3 88 51 33 09

Standaard Overeenkomst

Deze Website Hosting en Onderhoudsovereenkomst ("Overeenkomst") wordt hierbij aangegaan tussen u, uw werknemers en agenten (gezamenlijk "Klant") en is van toepassing op de aankoop van alle maandelijkse website onderhoudsdiensten (hierna gezamenlijk te noemen "Onderhoudsdiensten") die door Klant worden besteld.

Einde en beëindiging

Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de Klant zich aanmeldt voor Hosting- en Onderhoudsdiensten. Elke partij kan deze Overeenkomst beëindigen na een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen indien de andere partij inbreuk maakt op een wezenlijke verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst. De schendende partij verzuimt een dergelijke schending binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving op te heffen. Deze Overeenkomst kan onmiddellijk door Techniciti worden beëindigd indien a) de Cliënt nalaat de krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen, of b) indien de Cliënt nalaat met Techniciti samen te werken of Techniciti belet de Hosting- en Onderhoudsdiensten krachtens deze Overeenkomst uit te voeren.

Onderhoudsdiensten

Techniciti stemt ermee in de Klant Onderhoudsdiensten te leveren zoals beschreven in deze Overeenkomst. Onderhoudsdiensten omvatten:

 • Updates van het content management systeem van de klant, inclusief plugins en thema's.
 • Cloudback-up van website op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis, afhankelijk van het aangeschafte onderhoudspakket.*
 • Herstellen van website bestanden van backups.*
 • Uptime monitoring (indien inbegrepen in aangekocht pakket).*
 • Regelmatige veiligheidsscans (indien inbegrepen in het aangeschafte pakket).*
 • Updates van tekst, afbeeldingen, en andere kleine wijzigingen aan de website van de Klant pagina's. De hoeveelheid tijd die elke maand aan deze taken wordt besteed, wordt bepaald door het onderhoudspakket van de klant bij de inschrijving.
 • Alle aanvragen voor website-ondersteuning die verder gaan dan wat in het pakket staat, of vragen en e-mails over WordPress/Joomla/Content Management Systemen die een antwoord van Techniciti vereisen, tellen mee voor de maandelijks toegekende tijd.
 • Individuele serviceniveaus en responstijden worden per e-mail met elke cliënt overeengekomen, afhankelijk van de vereisten van de individuele locatie, en dienen als addendum bij deze overeenkomst.

*Dit zijn taken die gedurende de maand worden uitgevoerd. Sommige items, zoals updates, worden alleen uitgevoerd wanneer dat nodig is en wanneer we weten dat de update een stabiele versie is en veilig kan worden geïnstalleerd.

Bewakingsdiensten

Alle sites die worden gehost onder de onderhoudsovereenkomst van Techniciti worden per minuut gemonitord. Onze technici worden onmiddellijk gewaarschuwd als er een netwerkprobleem wordt gedetecteerd of als onze server of de site van een klant onbereikbaar wordt. Wij monitoren ook de door ons geleverde diensten, zoals SSL-certificaten en de beschikbaarheid van e-mail. Wij monitoren ook voortdurend merkreputatie-API's in geval van domeinopname. Verdere monitoring kan op verzoek worden geïmplementeerd, zoals defacement, API, poort, snelheid, en diverse andere monitoring automatiseringsdiensten.

Malware, Spam, of kwaadaardige code

 • Verwijdering van malware, spam en kwaadaardige code van de website van de Klant zal worden beheerd voor klanten op een onderhoudsplan op het moment van infectie als de infectie niet wordt veroorzaakt door inbreuken op de beveiliging, zoals wachtwoord lekken of onveilige wachtwoorden en / of Client uploads.
 • Verwijdering van malware, spam en kwaadaardige code, met inbegrip van het werken met Google of andere zoekmachines namens de Klant om eventuele infectieproblemen in verband met hun diensten op te lossen, zal afzonderlijk in rekening worden gebracht, tegen onze gebruikelijke uurtarieven.

Vergoedingen, beperkingen op terugbetalingen en annuleringskosten

De Cliënt stemt ermee in Techniciti alle vergoedingen te betalen zoals gefactureerd volgens deze Overeenkomst. Techniciti moet de vergoeding(en) ontvangen hebben voor aanvang van de Onderhoudsdiensten. De klant stemt er verder mee in dat, in het geval van beëindiging van deze overeenkomst door de klant, er onder geen enkele omstandigheid restitutie zal worden verleend. De klant stemt er verder mee in om bij opzegging alle andere bedragen te betalen die aan Techniciti verschuldigd zijn voor werk dat op verzoek van de klant is geleverd boven en buiten de maandelijkse toegewezen tijd van de maandelijkse overeenkomst.

Verantwoordelijkheden van de klant

Om deze diensten te verlenen, stemt de Klant ermee in:

 • Vragen van Techniciti over het werk aan de website snel te beantwoorden.
 • Om Techniciti toegang te verlenen tot zijn website om Onderhoudsdiensten te verlenen.
 • Om de informatie over inhoudsupdates op de juiste manier aan Techniciti door te geven (als het onderhoudspakket deze dekt).
 • Techniciti toegang verschaffen tot hun webhostingaccount, actieve gebruikersnaam/wachtwoord-combinaties verschaffen voor toegang tot de server via (S)FTP, ervoor zorgen dat de juiste machtigingen op de hostingprovider zijn ingesteld.

Erkenning van de klant

De Klant begrijpt, erkent en stemt ermee in dat:

 • De Klant begrijpt dat al het werk voor maandelijkse onderhoudstaken zal worden ingepland volgens de workflow van Techniciti. We hebben een proces en onderhouden sites voor veel klanten; daarom worden alle website updates werkzaamheden die meetellen voor uw maandelijkse tijdsbesteding gedaan op een geplande basis, behalve in het geval van noodgevallen.
 • De hoeveelheid tijd die wordt uitgetrokken voor het bijwerken van tekst, afbeeldingen en andere kleine wijzigingen, wordt bepaald door het gekochte onderhoudspakket en gefactureerd in stappen van een uur.
 • Zodra de in hun onderhoudspakket toegewezen tijd voor de maand is bereikt, worden alle onafgewerkte taken op de takenlijst van de klant meegenomen naar de volgende maand voor verwerking.
 • Alle maandelijkse updates worden gepland wanneer het ons uitkomt en volgens ons tijdschema en werkschema.
 • Indien de Klant bijkomende taken wenst te laten uitvoeren in dezelfde maand, zullen deze gefactureerd worden op uurbasis van 100€ per uur of tegen de overeengekomen lokale wisselkoers.
 • De Klant begrijpt dat als hij Techniciti een onderhoudstaak geeft en de taak is voltooid en hij wijzigingen aan de taak wil aanbrengen, alle extra tijd om deze wijzigingen aan te brengen meetelt voor de maandelijkse tijdsbesteding.
 • Website updates omvatten, maar zijn niet beperkt tot, beeldbewerking, grafisch ontwerp, grafische bewerking, database ontwerp, database wijzigingen, programmering, en zoekmachine optimalisatie.
 • CMS-ontwerp, integratie van plugins die intensieve configuratie vereisen, of programmering van zaken die veel tijd vergen om op te zetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot blogs, winkelwagentjes, API-integraties met diensten van derden, en webforums worden niet beschouwd als "kleine" wijzigingen en zijn daarom niet inbegrepen in de onderhoudsovereenkomst. Hiervoor is een aparte ontwerp- of ontwikkelingsovereenkomst nodig.
 • Deze onderhoudsovereenkomst omvat geen training over het gebruik van uw website, WordPress, Joomla, CMS of e-mail, maar we kunnen training verzorgen tegen extra kosten.
 • Deze Onderhoudsovereenkomst omvat geen zoekmachine optimalisatie (SEO), training over SEO, of andere online digitale marketing.
 • Alle mededelingen worden gedaan tijdens de normale kantooruren, maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.30 uur (CET).
 • Als de website van de Klant niet bij Techniciti wordt gehost, hebben wij geen controle over het hostingbedrijf van de Klant wat betreft serverdowntime, incompatibiliteit met software, PHP-compatibiliteitsproblemen, enz.
 • Als de e-mailaccounts van de Klant niet bij Techniciti worden gehost, kunnen wij geen hulp bieden bij e-mailproblemen of het oplossen van lokale IT-problemen en -problemen. Onze rol is om de website van de Klant te onderhouden en optimaal te laten functioneren.
 • Techniciti heeft geen controle over het beleid van zoekmachines of gidsen met betrekking tot het type sites en/of inhoud dat zij nu of in de toekomst accepteren. De website(s) van de Klant kan (kunnen) op elk moment worden uitgesloten van elke zoekmachine of directory naar eigen goeddunken van de zoekmachine of directory entiteit.
 • Ongebruikte tijd is niet cumuleerbaar en wordt niet van maand tot maand overgedragen. De tijd voor onderhoudsdiensten is strikt van maand tot maand.
 • Techniciti is niet verantwoordelijk voor het herschrijven van zinnen, het herstructureren van alinea's, of het controleren op tikfouten, spelfouten, enz.
 • Techniciti is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die door andere partijen, waaronder de Klant zelf, worden aangebracht aan de website(s) van de Klant.
 • Gedurende de looptijd van dit contract stemt de Cliënt ermee in dat Techniciti de enige leverancier van onderhoudsdiensten voor de website zal zijn, en dat geen enkele andere partij toegang zal hebben tot of het recht zal hebben om de code van de website te wijzigen. Indien een andere partij, waaronder de Cliënt, dan Techniciti, de code van de website wijzigt, moeten eventuele fouten worden hersteld en in rekening worden gebracht tegen het hierboven vermelde uurtarief.
 • Techniciti is niet verantwoordelijk voor plug-ins van derden die onbruikbaar kunnen worden als gevolg van uitgevoerde Onderhoudsdiensten.
 • Techniciti zal de website(s) van de Klant die gecompromitteerd, gehackt of anderszins beschadigd of geïnfecteerd is/zijn vóór de implementatie van de Onderhoudsservices niet repareren.

Extra diensten

Techniciti zal aanvullende diensten leveren die hierin niet zijn opgenomen tegen een vergoeding (100€ per uur voor ontwikkelingsdiensten en content updates). Zoekmachineoptimalisatie (SEO), het ontwikkelen van nieuwe inhoud, of het schrijven van nieuwe teksten voor de Klant is niet inbegrepen in de onderhoudspakketten, maar kan apart worden onderhandeld.

Schadeloosstelling

De Opdrachtgever vrijwaart Techniciti (en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, co-branders of andere partners, en werknemers) van alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten en alle bijbehorende kosten en uitgaven) die Techniciti heeft moeten maken als gevolg van een vordering, vonnis of uitspraak tegen Techniciti in verband met of voortvloeiend uit (a) foto's, illustraties, grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten, tekst, gegevens of enige andere informatie, inhoud, weergave of materiaal (geschreven, grafisch, geluid of anderszins) dat door de Cliënt aan Techniciti is geleverd (de "Inhoud van de Cliënt"), of (b) een claim dat het gebruik door Techniciti van de Inhoud van de Cliënt inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke verdediging en betaling, moet Techniciti: (i) de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een claim; en (ii) de Klant in staat stellen controle uit te oefenen over en volledig samen te werken met de Klant bij de verdediging en alle bijbehorende onderhandelingen.

Afwijzing van alle andere garanties

Techniciti garandeert niet dat de onderhoudsdiensten zullen voldoen aan de verwachtingen of eisen van de opdrachtgever. Het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties berust bij de opdrachtgever. Tenzij anders aangegeven in deze overeenkomst, levert Techniciti haar diensten "as is" en zonder garantie van welke aard dan ook. De partijen komen overeen dat (a) de beperkte garanties die in deze sectie worden beschreven de enige en exclusieve garanties zijn die door elke partij worden verstrekt, en (b) elke partij alle andere garanties afwijst, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot deze overeenkomst, prestaties of het onvermogen om te presteren onder deze overeenkomst, de inhoud, en het computer- en distributiesysteem van elke partij. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig, of om enige reden niet afdwingbaar is. Die bepaling wordt geacht scheidbaar te zijn van deze overeenkomst en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Beperkte Aansprakelijkheid

In geen geval zal Techniciti aansprakelijk zijn jegens de Klant voor enige indirecte, speciale, voorbeeldige of gevolgschade, met inbegrip van enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of impliciete garanties die voortvloeien uit de gang van zaken of prestaties, winstderving, al dan niet te voorzien of beweerdelijk gebaseerd op schending van garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid, voortvloeiend uit deze overeenkomst, verlies van gegevens, of enige prestatie op grond van deze overeenkomst, zelfs als deze partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en niettegenstaande het falen van het essentiële doel van enige beperkte remedie die hierin is voorzien. Er zullen geen terugbetalingen plaatsvinden. Techniciti geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot producten van derden, inhoud van derden, of software, apparatuur of hardware verkregen van derden.

Vertegenwoordigingen van cliënten

De Cliënt doet de volgende verklaringen en geeft de volgende garanties ten voordele van Techniciti:

 • Cliënt verklaart aan Techniciti en garandeert onvoorwaardelijk dat Cliënt de eigenaar is van alle elementen van tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, handelsmerken of ander artwork dat aan Techniciti is geleverd, of dat Cliënt toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om elk van deze elementen te gebruiken en zal Techniciti en zijn onderaannemers vrijwaren, beschermen en verdedigen tegen elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke elementen die door Cliënt zijn geleverd.
 • De Klant garandeert Techniciti onvoorwaardelijk dat de website van de Klant niet is gecompromitteerd, gehackt of anderszins is beschadigd of geïnfecteerd voordat hij de Onderhoudsdiensten bestelt.
 • De Cliënt garandeert dat hij eigenaar is van alle elementen van tekst, grafische elementen, foto's, ontwerpen, handelsmerken of ander artwork die aan Techniciti zijn verstrekt voor opname op de bovenstaande website, of dat de Cliënt toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar(s) om elk van de elementen te gebruiken, en dat hij Techniciti en zijn onderaannemers zal vrijwaren, beschermen en verdedigen tegen elke aansprakelijkheid of aanklacht die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke elementen.
 • Van tijd tot tijd vaardigen regeringen wetten uit en heffen zij belastingen en tarieven die van invloed zijn op de elektronische handel via Internet.
 • De Klant stemt ermee in dat de klant als enige verantwoordelijk is voor het naleven van dergelijke wetten, belastingen en tarieven, en zal Techniciti en zijn onderaannemers vrijwaren, beschermen en verdedigen tegen elke claim, rechtszaak, boete, belasting of tarief voortvloeiend uit de uitoefening door de Klant van elektronische handel via internet.

Vertrouwelijkheid

De partijen komen overeen elkaars eigendoms- of vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. "Eigendoms- of vertrouwelijke informatie" omvat, maar is niet beperkt tot, schriftelijke of mondelinge contracten, handelsgeheimen, knowhow, bedrijfsmethoden, bedrijfsbeleid, memoranda, rapporten, verslagen, computerbewaarde informatie, notities of financiële informatie. Eigendomsrechtelijk beschermde of Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek op een andere manier dan een schending van de verplichtingen van de ontvangende partij; (ii) eerder bekend was bij de ontvangende partij of terecht door de ontvangende partij van een derde partij is ontvangen; (iii) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij; of (iv) onderworpen is aan openbaarmaking krachtens een gerechtelijk bevel of andere wettige processen. De partijen komen overeen elkaars Eigendoms- of Vertrouwelijke Informatie niet in enige vorm aan derden ter beschikking te stellen of elkaars Eigendoms- of Vertrouwelijke Informatie voor enig ander doel te gebruiken dan zoals gespecificeerd in deze Overeenkomst. De eigendoms- of vertrouwelijke informatie van elke partij blijft het enige en exclusieve eigendom van die partij. De partijen komen overeen dat in geval van gebruik of openbaarmaking door de andere partij anders dan specifiek voorzien in deze Overeenkomst, de niet-openbaarmakende partij recht kan hebben op billijke genoegdoening. Niettegenstaande de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, erkennen en komen Techniciti en de Klant overeen dat hun geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot eigendoms- of vertrouwelijke informatie van kracht blijven voor een totale periode van drie (3) jaar vanaf de ingangsdatum.

Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor of wordt geacht in gebreke of in verzuim te zijn uit hoofde van deze Overeenkomst wegens enige vertraging of verzuim om te presteren zoals vereist door deze Overeenkomst als gevolg van oorzaken of omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van de betreffende partij liggen en die de betreffende partij niet kan verhelpen door de uitoefening van commercieel redelijke zorgvuldigheid. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal de getroffen Partij de andere Partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en commercieel redelijke pogingen in het werk stellen om de gevolgen van het geval tot een minimum te beperken.

Betrekkingen tussen de partijen

Techniciti zal bij de uitvoering van deze Overeenkomst worden beschouwd als een onafhankelijke contractant en niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als een dienstverband, een joint venture of een partnerschap. De Cliënt verbindt zich door deze Overeenkomst, of anderszins, niet tot het nakomen van enige verplichting van Techniciti, hetzij door regelgeving of contract. Techniciti wordt in geen enkel opzicht beschouwd als de agent of handelend als de agent van de Cliënt, ongeacht andere bepalingen van deze Overeenkomst.

Kennisgeving en betaling

Elke kennisgeving die krachtens deze overeenkomst vereist is, geschiedt schriftelijk via traceerbare e-mail of aangetekende post. Elke partij kan haar adres waarnaar een kennisgeving of betaling moet worden gezonden, wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij op grond van een bepaling van dit lid.

Overeenkomst bindend voor opvolgers

De bepalingen van de Overeenkomst zijn bindend voor en komen ten goede aan de Partijen bij de Overeenkomst en hun erfgenamen, beheerders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Toewijsbaarheid

Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze Overeenkomst of de rechten en plichten die daaruit voortvloeien over te dragen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Techniciti. Techniciti behoudt zich het recht voor om voor dit project de nodige onderaannemers aan te stellen om een tijdige voltooiing te garanderen.

Ontheffing

Geen enkele verklaring van afstand door een partij van een verzuim zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eerder of later verzuim van dezelfde of andere bepalingen van deze Overeenkomst.

Scheidbaarheid

Indien een voorwaarde, clausule of bepaling hiervan ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de geldigheid of werking van enige andere voorwaarde, clausule of bepaling, en wordt deze ongeldige voorwaarde, clausule of bepaling geacht te zijn afgescheiden van de Overeenkomst.

Aanvaarding

Door de aankoop van een onderhoudspakket na uitwisseling van e-mail, erkent de Klant dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen en dat hij ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden ervan.